پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی هر ساله بر اساس ضوابطی که سازمان سنجش آموزش کشور تعیین می کند و رشته هایی خاص را نیز در دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم تعیین و مشخص می نماید ، که بر اساس اطلاعیه های صادر شده ثبت نام انجام می شود.