دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی
1 کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی- حسابداری
2 کارشناسي حقوق
3 کارشناسی حسابداری
4 کارشناسي فلسفه وحکمت اسلامي
5 کارشناسي علوم تربيتي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي
6 کارشناسي روانشناسي
7 کارشناسی  مشاوره
8 کارشناسی مدیریت صنعتی
9 کارشناسي علوم قرآن و حديث
10 کارشناسي مديريت بازرگاني
11 کارشناسي ارشد ناپيوسته حقوق جزا و جرم شناسی
12 کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق خصوصی
13 کارشناسي ارشد ناپيوسته الهيات ومعارف اسلامي – فلسفه وکلام اسلامي